Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. X

1. PREDMET ÚPRAVY

1.1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti kupujúceho a spoločnosti TAORMINA, s.r.o., so sídlom: 018 55 Tuchyňa 30, IČO: 47591005, DIČ: 2024052371, IČ DPH: neplatca DPH, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, vložka číslo 30288/R (ďalej len „spoločnosť TAORMINA“ alebo len „TAORMINA“) pri uzatváraní kúpnych zmlúv prostredníctvom internetu, cez e-shop umiestnený na internetovej stránke www.optimalsport.sk.

2. DEFINÍCIE

2.1. Pojmy definované v tomto článku 2., majú na účely týchto VOP význam uvedený v nasledovných bodoch tohto článku.
2.2. E-Shop. E-Shop je internetový obchod spoločnosti TAORMINA umiestnený na internetovej stránke www.optimalsport.sk umožňujúci nakupovanie tovaru ponúkaného TAORMINA na uvedenej stránke.
2.3. Kupujúci. Kupujúcim je fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba, ktorá prejavila záujem nakupovať tovar cez E-Shop a uzavrieť s TAORMINA kúpnu zmluvu ohľadom tovaru ponúkaného cez E-Shop, a ktorá za tým účelom riadne vyplnila a cez E-Shop odoslala záväznú objednávku a doručila ju spoločnosti TAORMINA. Za kupujúceho právnickú osobu koná jej štatutárny orgán alebo zástupca.
2.4. Objednávkový formulár. Objednávkový formulár je elektronický formulár obsahujúci osobné údaje kupujúceho, označenie objednaného tovaru, kúpnu cenu objednaného tovaru, miesto dodania.
2.5. Aktuálna ponuka tovaru. Aktuálna ponuka tovaru je ponuka tovaru zverejnená na internetovej stránke www.optimalsport.sk, ktorá obsahuje najmä textové označenie tovaru (napr. kód, model a typ okuliarov, atď.), a informáciu o aktuálnej cene. Zmeny aktuálnej ponuky tovaru (vrátane cenových zmien) sú účinné od momentu ich zverejnenia na internetovej stránke www.optimalsport.sk Na kúpne zmluvy uzavreté pred príslušnou zmenou aktuálnej ponuky tovaru sa táto zmena nevzťahuje. Tovarom sú najmä slnečné okuliare, lyžiarske okuliare, multifunkčné okuliare a doplnky.

3. UZATVÁRANIE KÚPNYCH ZMLÚV

3.1. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy, na základe ktorej spoločnosť TAORMINA dodá kupujúcemu objednaný tovar (ďalej len „Kúpna zmluva“) dochádza na základe návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy, ktorým je záväzná objednávka kupujúceho a písomného prijatia návrhu na uzavretie zmluvy zo strany spoločnosti TAORMINA.
3.2. Návrh na uzavretie zmluvy (objednávka). Návrhom na uzavretie zmluvy je objednávka objednávateľa adresovaná spoločnosti TAORMINA. Objednávku možno uskutočniť najmä vyplnením objednávkového formuláru na internetovej stránke www.optimalsport.sk a jeho odoslaním cez E-Shop.
3.3. Objednávka obsahuje tiež:
● vyhlásenie potvrdzujúce, že sa kupujúci oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy a plne s nimi súhlasí,
● vyhlásenie o tom, že bol poučený o možnosti odstúpiť od zmluvy,
3.4. Návrh na uzavretie zmluvy zaniká:
odmietnutím návrhu kupujúceho zo strany TAORMINA
● márnym uplynutím 5-dňovej lehoty na prijatie návrhu.
3.5. Prijatie návrhu na uzavretie zmluvy. Prijatie návrhu na uzavretie zmluvy je včasné písomné vyhlásenie spoločnosti TAORMINA adresované kupujúcemu, v ktorom spoločnosť TAORMINA potvrdzuje, že návrh kupujúceho na uzavretie zmluvy prijíma. Včasné prijatie návrhu nadobúda účinnosť okamihom doručenia prijatia návrhu kupujúcemu na E-mailovú adresu uvedenú v objednávkovom formulári. Mlčanie alebo nečinnosť spoločnosti TAORMINA neznamenajú prijatie návrhu.
3.6. Kupujúci nemá nárok na uzavretie Kúpnej zmluvy. Spoločnosť TAORMINA je oprávnená odmietnuť návrh na uzavretie zmluvy aj mlčky, resp. bez uvedenia dôvodu.
3.7. Kúpna zmluva je uzavretá okamihom, keď prijatie návrhu na uzavretie zmluvy nadobúda účinnosť, teda okamihom doručenia prijatia návrhu kupujúcemu. Predmetom uzavretej Kúpnej zmluvy je záväzok TAORMINA dodať kupujúcemu tovar do určeného miesta dodania a záväzok kupujúceho tovar v mieste dodania v dohodnutom čase prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu.
3.8. Akákoľvek zmena objednávky po uzavretí Kúpnej zmluvy je návrhom na zmenu obsahu Kúpnej zmluvy a je možná len po vzájomnej dohode kupujúceho a spoločnosti TAORMINA. Návrh na zmenu obsahu Kúpnej zmluvy nie je spoločnosť TAORMINA povinná prijať.

4. KÚPNA CENA TOVARU

4.1. Kúpna cena za objednaný tovar je uvedená v aktuálnej ponuke, v objednávke, ako aj v potvrdení objednávky, ktoré je prijatím návrhu na uzavretie zmluvy zo strany TAORMINA. Kúpna cena je stanovená v mene Euro.
4.2. Po uzavretí Kúpnej zmluvy sa kupujúci zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu spoločnosti TAORMINA nasledujúcim spôsobom:
platba prostredníctvom Slovenskej pošty Dobierka pri prevzatí tovaru, 4.5. Záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu je splnený momentom odovzdaním kúpnej ceny Slovenskej pošte.

5. ČAS DODANIA (DODACIA LEHOTA)

5.1. Dodacia lehota, v ktorej je spoločnosť TAORMINA povinná dodať kupujúcemu tovar je uvedená v potvrdení objednávky. Pokiaľ nie je v potvrdení objednávky uvedené inak, zaväzuje sa spoločnosť TAORMINA dodať tovar kupujúcemu najneskôr v lehote 10 dní od potvrdenia objednávky.

6. MIESTO DODANIA

6.1. Miestom dodanie je adresa, ktorú kupujúci uviedol v objednávke ako miesto dodania a spoločnosť TAORMINA ju ako miesto dodania potvrdila.

7. SPÔSOB PREPRAVY TOVARU DO MIESTA DODANIA

7.1. Spôsoby prepravy tovaru do miesta dodania je: Poštová preprava Slovenskou Poštou do 3-5 dní Dobierka
7.2. Prepravné náklady v rámci Slovenskej republiky znáša TAORMINA, balné je taktiež zadarmo.

8. DODANIE TOVARU

8.1. Záväzok spoločnosti TAORMINA dodať tovar je splnený odovzdaním objednaného tovaru kupujúcemu alebo oprávnenej osobe v mieste dodania. TAORMINA dodá kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi a to najmä pokladničný blok - doklad z elektronickej registračnej pokladnice.
8.2. V prípade, ak si kupujúci tovar neprevezme a tovar sa vráti spoločnosti TAORMINA späť, je spoločnosť oprávnená odstúpiť od kúpnej zmluvy a od kupujúceho požadovať náhradu nákladov na prepravu a balné súvisiace s neúspešným dodaním tovaru.

9. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA, REKLAMÁCIE

9.1. Spoločnosť TAORMINA zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri jeho prevzatí kupujúcim a tiež za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (záruka). Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Ako záručný list slúži účtovný doklad pokladničný blok - doklad z elektronickej registračnej pokladnice.
9.2. Reklamácie sú vybavované podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky. Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný zaslať písomnú reklamáciu spolu s reklamovaným tovarom doporučene na adresu spoločnosti TAORMINA,s.r.o. , 018 55 Tuchyňa 30. Tovar musí byť čistý, mechanicky nepoškodený, vrátane kópie pokladničného bloku - dokladu z elektronickej registračnej pokladnice. Po obdržaní reklamácie dostane kupujúci od predávajúceho potvrdenie prijatia reklamácie na e-mail.
9.3. Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach podľa všeobecného predpisu; na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z týchto práv spotrebiteľ uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. Vzhľadom na povahu a charakter väčšiny výrobkov, ktorými okuliare sú, zasiela spoločnosť TAORMINA reklamovaný tovar na odborné posúdenie. Vyjadrenie v odbornom posudku je záväzné pre TAORMINA ako aj kupujúceho. TAORMINA sa vždy riadi výsledkom odborného posudku. TAORMINA je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, TAORMINA je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom. TAORMINA je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

10. ODVOLANIE OBJEDNÁVKY, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

10.1. Dokiaľ nebolo objednávateľovi doručené prijatie objednávky (t.j. kým nebola uzavretá kúpna zmluva), môže objednávateľ objednávku odvolať prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky. V prípade odvolania objednávky neúčtujeme žiadne penále ani iné poplatky. V odvolaní objednávky je potrebné uviesť Vaše meno, e-mail, číslo objednávky a popis objednaného tovaru. Pre zachovanie právnej istoty a preukázateľnosť odvolania objednávky, Vám odporúčame, aby ste nám odvolanie objednávky, zaslali prostredníctvom elektronickej pošty.
10.2. V prípade odstúpenia od zmluvy do expedície tovaru neúčtujeme žiadne penále ani iné poplatky.
10.3. V zmysle §12 a nasl. zákona 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji je kupujúci, ak je spotrebiteľom, oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do štrnástich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.
10.4. V odstúpení od kúpnej zmluvy je potrebné uviesť Vaše meno, e-mail, číslo objednávky a popis objednaného tovaru. Pre zachovanie právnej istoty a preukázateľnosť odstúpenia od kúpnej zmluvy, Vám odporúčame, aby ste nám odstúpenie od kúpnej zmluvy, zaslali písomne prostredníctvom Slovenskej pošty doporučene.
10.5. Včasné odstúpenie v zmysle bodu 10.2. a 10.3. a 10.4. je účinné dňom, keď je odstúpenie doručené spoločnosti TAORMINA. Lehota určená podľa dní sa začína dňom, ktorý nasleduje po udalosti, ktorá je rozhodujúca pre jej začiatok. Ak posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň. Odstúpením kupujúceho od kúpnej zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje.
10.6. Po odstúpení od zmluvy je spoločnosť TAORMINA povinná:
● prevziať tovar späť od kupujúceho, pričom kupujúci je povinný zaslať tovar na adresu: TAORMINA, s.r.o., 018 55 Tuchyňa 30. Upozorňujeme Vás, že TAORMINA nie je povinná prevziať tovar na prevádzkach tzv. kamenných obchodov patriacich do siete Optimal. Odporúčame Vám tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou. Tovar nám neposielajte dobierkou, pretože dobierku neprevezmeme - náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Do balíka priložte daňový doklad, ktorý sme Vám poslali s tovarom a kópiu ústrižku od doručovateľa.
● vrátiť kupujúcemu najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy kúpnu cenu zaplatenú za tovar.
10.7. TAORMINA si vyhradzuje právo zadržať vrátenie kúpnej ceny až do momentu vrátenia tovaru. V prípade vrátenia poškodeného tovaru spoločnosť TAORMINA vráti kupujúcemu kúpnu cenu zníženú o náhradu škody spôsobenej na tovare. Pohľadávka spoločnosti TAORMINA na náhradu škody zanikne započítaním oproti pohľadávke kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny. Kúpna cenu, resp. jej zvyšok po znížení o náhradu škody vráti TAORMINA kupujúcemu bankovým prevodom na ním určený účet, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodneme inak.
10.8. Spoločnosť TAORMINA je oprávnená odstúpiť od Kúpnej zmluvy najmä z nasledovných dôvodov:
● ak kupujúci neprevezme objednaný tovar na príslušnej pošte v stanovenej odbernej lehote 18 dní,
● ak aj napriek všetkému úsiliu spoločnosti TAORMINA ktoré možno od nej požadovať, nie je spoločnosť TAORMINA schopná dodať tovar, najmä z dôvodu, že tovar bol vypredaný, už sa nevyrába alebo nedodáva a nie je v možnostiach TAORMINA inak ho zaobstarať,
10.9. Odstúpenie TAORMINA od zmluvy je účinné dňom, keď je odstúpenie doručené kupujúcemu, s tým, že pre odstúpenie postačuje doručenie odstúpenia vo forme E-mailu..
10.10. Odstúpenie TAORMINA od zmluvy sa však nedotýka nároku spoločnosti TAORMINA na náhradu škody spočívajúcej najmä v nákladoch vynaložených v súvislosti s márnym pokusom o dodanie tovaru kupujúcemu.

11. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

11.1. Právny základ spracovania osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 GDPR a Zákona č. 18/2018 Z.z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
11.2. TAORMINA spracúva osobné údaje výslovne len za účelom spracovania objednávky a dodania tovaru. Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plneniezmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba - kupujúci
11.3. TAORMINA spracúva osobné údaje fyzickej osoby v tomto rozsahu: krstné meno, priezvisko, bydlisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa, adresa dodania, kontaktné telefónne číslo.
11.4. TAORMINA nikdy nevyužíva osobné údaje kupujúceho na zasielanie newslettrov, reklamných správ či na iné marketingové aktivity.
11.5. TAORMINA týmto informuje kupujúceho, že jeho osobné údaje sú nevyhnutné k tomu, aby sme s ním mohli uzavrieť zmluvu a v prípade, ak nám osobné údaje (meno, priezvisko, adresa dodania atď.) neposkytne, potom s ním nemôžeme uzatvoriť zmluvu. Ubezpečujeme Vás, že Vaše osobné údaje budú spracúvané v nevyhnutnom rozsahu, bezpečne a profesionálne, a že nedôjde k ich úniku ani inému zneužitiu. V žiadnom prípade ich neposkytneme tretím osobám, okrem tých, ktoré participujú na dodaní objednaného tovaru (Slovenská Pošta.).
11.6. Účelom spracúvania osobných údajov je teda spracovanie objednávky a dodanie tovaru. Evidencia objednávok a kúpnych zmlúv pre vybavovanie prípadných reklamácií.
11.7. Zásada zákonitosti spracovania osobných údajov za účelom spracovania objednávky a dodania tovaru je zmluva. Osobné údaje teda spracúvame na základe zmluvy.
11.8. Prevádzkovateľom je TAORMINA, s.r.o., so sídlom: 018 55 Tuchyňa 30, IČO: 47591005, DIČ: 2024052371, IČ DPH: neplatca DPH, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, vložka číslo 30288/R a zodpovednou osobou je konateľ Jozef Štefanec email info@optimalsport.sk.

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA VOP

12.1. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom 18.05.2018.
12.2. Akékoľvek zmeny týchto VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.optimalsport.sk.
12.3. Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. obsahom objednávky a potvrdenia objednávky), ustanoveniami týchto VOP, príslušnými ustanoveniami občianskeho zákonníka, pričom ustanovenia zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov a ustanovenia týchto VOP majú prednosť pred dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.
12.4. V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto VOP je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení týchto VOP, pokiaľ to nevylučuje v zmysle príslušných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia. Strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení kúpnej zmluvy alebo týchto VOP je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.
12.5. Zákony, legislatíva:
● Zákon č. 108/2000 Z.z. v platnom znení o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji.
● Zákon č. 250/2007 Z.Z. v platnom znení o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1190 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
● Zákon č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.284/2002 Z.z.
● Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.
● Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 GDPR a Zákona č. 18/2018 Z.z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov